Celní služby

Jak proclít zboží?


Celní řízení (případně elektronické celní řízení) je neoddělitelnou součástí dovozu nebo vývozu zboží do nebo ze  zahraničí - třetí země. Tento termín se vztahuje k zemím, které nejsou součástí Evropského společenství, to znamená že v rámci tohoto společenství se celní řízení neprovádí. Pro Evropské společenství platí jiná pravidla registrace tzv. Intrastat (viz. záložka intrastat). Dokumenty potřebné k celnímu řízení jsou odvislé od toho jaký subjekt předmětné zboží dováží nebo o jaký druh zboží se jedná.

Subjekty v celním řízení

 • právnické osoby
 • fyzické osoby
 • soukromé osoby


Právnické osoby jsou subjekty, které jsou registrovány v Obchodním rejstříku. Jsou to např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, družstva, komanditní společnosti atd.


Dokumenty v celním řízení pro právnické osoby:

 • plná moc pro celní řízení (formulář předepsaný pro toto řízení) musí být opatřena podpisem statutárního orgánu (formulář ke stažení doc nebo pdf) a musí obsahovat osobu tento subjekt zastupující (zástupcem může být soukromá, fyzická nebo právnická osoba). Tento dokument může být vyžadován v originálu. V případě, že společnost zastupuje statutární orgán osobně není potřeba.
 • registrace DIČ – doklad o registraci k dani z přidané hodnoty u příslušného finančního úřadu  (pokud je osoba registrována k této dani) Tento dokument může být vyžadován v originálu.
 • výpis z Obchodního rejstříku – doklad o zápisu společnosti do Obchodního rejstříku (vydává příslušný rejstříkový soud). Tento dokument může být vyžadován v originálu
 • živnostenský list - podpůrné doklady které nejsou standardně celními úřady vyžadovány
 • finanční hotovost pro platbu celního dluhu nebo dokument zaručující tuto částku (hodnota dluhu je odvislá od hodnoty zboží na obchodní faktuře skutečně placené)
 • doklad totožnosti (nemusí být vyžadován)
 • doklady doprovázející zboží (viz. záložka zboží)

Dokumenty v celním řízení pro fyzické osoby:

Fyzické osoby jsou subjekty registrované v Živnostenském rejstříku reprezentované soukromými osobami.

 • plná moc pro celní řízení (formulář předepsaný pro toto řízení) musí být opatřena podpisem fyzické osoby (formulář ke stažení world nebo pdf)  a musí obsahovat osobu tento subjekt zastupující (zástupcem může být soukromá, fyzická nebo právnická osoba). Tento dokument může být vyžadován v originálu. V případě, že společnost zastupuje fyzická osoba osobně, není potřeba.
 • registrace DIČ - doklad o registraci k dani z přidané hodnoty u příslušného finančního úřadu (pokud je osoba registrována k této dani). Tento dokument může být vyžadován v originálu.
 • živnostenský list – doklad o zápisu fyzické osoby do živnostenského rejstříku. Tento dokument může být vyžadován v originálu.
 • finanční hotovost pro platbu celního dluhu nebo dokument zaručující tuto částku (hodnota dluhu je odvislá od hodnoty zboží na obchodní faktuře skutečně placené)
 • doklady doprovázející zboží (viz. záložka zboží). Tyto dokumenty mohou být vyžadovány v originálu.
 • doklad totožnosti (pas nebo občanský průkaz)

Dokumenty v celním řízení pro soukromé osoby:

Soukromé osoby, jsou subjekty které nejsou registrovány v žádných rejstřících a především se jedná o osoby nepodnikající. Z toho vyplývá, že tento typ dovozů není komerční.

 • plná moc pro celní řízení (formulář předepsaný pro toto řízení) musí být opatřena podpisem soukromé osoby (formulář ke stažení world a pdf) a musí obsahovat osobu tento subjekt zastupující (zástupcem může být osoba soukromá, fyzická nebo právnická)
 • finanční hotovost pro platbu celního dluhu nebo dokument zaručující tuto částku (hodnota dluhu je odvislá od hodnoty zboží na obchodní faktuře skutečně placené)
 • doklady doprovázející zboží (viz. záložka zboží)


Zboží a doprovodné doklady


Před dovozem nebo vývozem zboží do nebo z Evropského společenství je nutno provést důkladnou předdovozní přípravu. Tato příprava je nutná pro případné  omezení celních problémů které mohou výrazně zvýšit případné vícenáklady při dovozu nebo vývozu zboží (mluvíme li o importu a exportu z nebo do třetizemí). Tato příprava se týká informací ohledně omezujících podmínek pro dovoz a vývoz zboží. Zboží je rozděleno do několika rizikových kategorií, které podléhají určitým pravidlům a omezením. Vzhledem k veliké rozmanitosti doprovodných dokumentů zde uvádíme jen některé typy, které jsou nejčastěji vyžadovány.

 • certifikát původu (Certifikát of origin, FORM A, EUR 1, EUR 2, EUR-MED, A.TR a jiné), tento certifikát slouží k prokázání původu zboží a má vliv na uplatňování snížené celní sazby. Platí pouze pro státy mající smlouvy s Evropským společenstvím.
 • fytocertifikát, je certifikát vyžadovaný a vystavovaný rostlinolékařskou správou a týká se zboží rostlinného původu, je vyžadován jako doprovodný doklad při mezinárodní přepravě zboží
 • veterinární certifikát je vyžadován pro zboží živočišného původu, vydává ho veterinární správa a platí obdobná kriterie jako u fytocertifikátu
 • licence (vývozní & dovozní), listina sloužící jako určitý typ povolení, případně omezení pro určitý typ zboží (vydávají ministerstva)
 • vývozní & dovozní povolení jsou speciální dokumenty pro umožnění vývozu nebo dovozu zboží pro speciální použití, třeba jako jsou zbraně & střelivo, historická díla apod…
 • faktura je doklad ve kterém je deklarována hodnota zboží, druh zboží, množství apod., která byla nebo bude placena prodejci/dodavateli
 • ložný list je doklad udávající množství, způsob balení a hmotnosti, je určen především příjemci pro snadnou kontrolu při přebírání zásilky zboží. Slouží jako důkaz o dodání zboží příjemci.
 • nákladní list je dokladem určeným především pro přepravovatele zboží a je obdobou ložného listu, obsahuje vždy počet colli, hmotnost, odesilatele a příjemce a někdy i celní zařazení zboží v TARICu. Slouží přepravci jako důkaz o předání zboží příjemci.


Vystavování dovozního a ….

Vyhotovujeme dovozní a vývozní JSD pro firmy a vyhotovujeme dovozní a vývozní doklady pro soukromé subjekty. Tyto doklady jsou přenášeny elektronicky na celní úřady. (dodáme scan dokladu)

Vystavování deklarace DV1

Vystavujeme deklarace DV1 (deklarace celní hodnoty) u zboží s vysokou celní hodnotou nebo u celních řízení kde celní úřad tento doklad vyžaduje. (dodáme scan dokladu)

Elektronická komunikace s ….

Přenos dokumentů na celní úřady pomocí elektronické sítě. Jsou přenášeny dokumenty JSD, JSDd, tranzitní operace T1, T2, Carnet TIR a Intrastat. Všechny přenosy jsou elektronicky podepsány certifikáty společnosti Trade Servicing s.r.o.

Vystavování tranzitních dokumentů …

Vystavujeme tranzitní dokumenty T1, T2, T2L a tranzitní dokumenty Carnet TIR. Dokumenty jsou převedeny do elektronické podoby a přeneseny na pracoviště celních úřadů. Tyto operace jsou potvrzeny celním úřadem odeslání. (dodáme scan dokladů)

Vystavování dokumentů Carnet TIR & ATA …

Vystavujeme dokumenty Carnet TIR & ATA. Tyto dokumenty jsou vystaveny a následně převedeny do elektronické podoby.  Tyto elektronické dokumenty jsou odeslány pomocí elektronické sítě na příslušný celní úřad.

Ekonomické režimy …

Naše firma má dlouholeté zkušenosti s ekonomickými režimy (aktivní a pasivní zušlechťovací styk). Pro tyto režimy vedeme úplnou databázi odpisů v těchto režimech, provádíme úplné administrativní služby včetně vystavování odpisových faktur, odpisových listů, výpočty celních dluhů, ukončování jednotlivých celních řízení a odpadovou bilanci. Dále provádíme školení a poradenství pro tyto režimy.

Zastupování firem …

Zastupujeme tuzemské a zahraniční subjekty (jak fyzické tak i právnické osoby) v celních a daňových řízeních na celních úřadech v České republice, případně v zahraničí.   

Vystavování nákladních…

Vystavujeme dodací a nákladní listy pro všechny druhy dopravy. Nejběžnější typy dokladů: CMR – silniční doprava, CIM – železniční doprava, AWB – letecká doprava. Dále jsme schopni vystavovat jiné doklady (např. Faktury) dle potřeb zákazníků.